Informacje zgodnie z art. 13 RODO

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych ma dla naszej firmy ogromne znaczenie. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące gromadzenia Twoich danych osobowych.

Podmiot odpowiedzialny:

wpd windmanager Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe, które przekazujesz nam podczas korzystania z cyfrowego logowania lub wylogowania na naszej stronie internetowej. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celach dokumentacyjnych oraz w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, którą zawarliśmy z Tobą lub z Twoim pracodawcą.

W tym kontekście przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko serwisanta
  • Numer telefonu służbowego
  • Dane logowania (logowanie i wylogowanie, godzina, adres IP)
  • Dane komunikacyjne (treść wiadomości, informacje zwrotne)

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 (1) (b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych wynika z realizacji zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Tobą.

Ponadto przetwarzanie danych może być konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów. Nasze uzasadnione interesy to wykonywanie umów i innych relacji biznesowych z naszymi partnerami biznesowymi, dla których możesz pracować jako przedstawiciel lub pracownik. Ponadto prawnie uzasadnione interesy obejmują nasze wewnętrzne cele administracyjne (np. w zakresie księgowości lub optymalizacji procesów) lub wybór partnerów biznesowych, zabezpieczenie infrastruktury informatycznej naszej firmy i prowadzenie dochodzeń w zakresie zgodności, dochodzenie roszczeń prawnych, obronę przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, zapewnienie bezpieczeństwa budynków i zakładów lub zapobieganie przestępstwom i rozliczanie szkód wynikających z relacji biznesowych.

Odbiorca danych osobowych użytkownika

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim. Będą one przekazywane tylko wtedy, gdy dane są przeznaczone do tego celu, jeśli użytkownik udzielił wyraźnej uprzedniej zgody lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani lub uprawnieni na mocy prawa. W indywidualnych przypadkach może być konieczne przekazanie zebranych danych innym spółkom w ramach grupy spółek. Dane są przekazywane na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO.

Zewnętrzni dostawcy usług, którzy są ściśle związani instrukcjami, tacy jak DrehPunkt GmbH, mogą być wykorzystywani do przetwarzania danych. Są oni starannie wybierani w każdym przypadku, a także kontrolowani przez nas i zobowiązani umownie zgodnie z art. 28 RODO.

Zasadniczo dane użytkownika nie są przekazywane innym podmiotom spoza UE lub EEA.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów lub tak długo, jak istnieją prawne lub umowne zobowiązania do ich przechowywania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania od administratora informacji o danych osobowych, które ich dotyczą, a także prawo do poprawienia niepoprawnych danych lub ich usunięcia, pod warunkiem, że zachodzi jedna z podstaw określonych w art. 17 RODO, np. jeśli dane nie są już potrzebne do zamierzonych celów. Istnieje również prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 18 RODO oraz, w przypadkach określonych w Art. 20 RODO, prawo do przenoszenia danych. Jeśli dane są gromadzone na podstawie Art. 6 par. 1 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w celu wykonywania obowiązków służbowych lub w celu ochrony interesu publicznego) lub lit. f (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów), osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją wyraźnie uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych narusza przepisy o ochronie danych. Prawo do odwołania można wykonać przed organem nadzorczym w państwie członkowskim zamieszkania osoby, której dane dotyczą, lub w miejscu domniemanego naruszenia.

Tutaj można dochodzić swoich praw do ochrony danych:

Nasz koordynator ds. ochrony danych/osoba kontaktowa w przypadku pytań

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych lub w celu skorzystania ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt z naszym koordynatorem ds. ochrony danych:

wpd windmanager Polska Sp. z o.o.

Karolina Kopczyńska

Adres e-mail: k.kopczynska@windmanager.pl

Adres: Głogowska 31/33 60-702 Poznań

Telefon: +48 539 024 889

 

Status: Lipiec 2023 r.